Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Магистърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Предучилищна и начална училищна педагогика / Предучилищна педагогика (за завършили други специалности)

   

Срок на обучение: 4 семестъра

 

Форма на обучение: задочна (платено обучение)

 

Прием: от зимен семестър

 

Ръководител: доц. д-р Магдалена Стоянова

 

e-mail: m.stoianova@fppse.uni-sofia.bg

 

Насоченост, образователни цели

 

Програмата има за цел подготовката на висококвалифицирани педагогически кадри за реализиране на образователен процес в институционалните форми за деца до седемгодишна възраст. Магистрантите получават общообразователна и психолого- педагогическа подготовка и усвояват практико-технологични умения за професионална реализация в системата на предучилищното образование.

 

А. Образователни цели: Осигуряване на академична подготовка в областта на предучилищната педагогика.

 

Б. Професионални цели: Подготовка на високо квалифицирани специалисти за системата на предучилищното образование в съответствие с държавните изисквания и световните стандарти.

 

Процес на обучение:

 

Продължителността на обучението е четири семестъра и включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини, които се провеждат под формата на лекции, упражнения, хоспитиране, текуща педагогическа практика, стажантска практика и извънаудиторна заетост. Дисциплините завършват с различни форми на контрол – теоретични и практически изпити, текущо оценяване на базата на проведени тестове, реферати, задачи с теоретико-приложен характер, разработени курсови работи, проекти, изследвания и презентации.

 

Компетентности, необходими за професионална реализация.

 

А: Общотеоретични

 

Знания, умения и отношения за педагогическо взаимодействие с деца, базирани на позитивна комуникация, интерактивност, индивидуален подход и сътрудничество, познания и умения за научноизследователска и преподавателска работа.

 

Б: Професионални

 

Практико-приложни умения за апробация на педагогически технологии в предучилищното образование.

 

Условия за прием

 

Кандидатите трябва да притежават образователно- квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ в специалности без учителска правоспособност.

 

Предвижда се само платена форма на обучение. Кандидатите не полагат конкурсен изпит. Съгласно чл. 21, ал. 3 от ЗВО за платената форма на обучение могат да кандидатстват лица, завършили висшето си образование с успех, не по-нисък от добър.

 

Професионална реализация

 

Магистърът по Предучилищна педагогика има право да провежда учебно-възпитателна, научно-методическа, организационно- управленска, експертна, консултативна, диагностично-прогностична и културно-просветна дейност в системата на предучилищното образование, в други управленски и културно-просветни структури, обществени и спортни организации, както и да продължи обучението си в други магистърски програми.

 

А. Професионална квалификация: Педагог, детски учител.

 

Б. Специализирани видове професионална реализация: центрове за личностно развитие, анимационни центрове и игротеки, педагогически услуги и приобщаващо образование, сезонно и почасово отглеждане на деца; детски школи; педагог в детска ясла; учител в детска градина/училище – в предучилищни групи и в подготвителни групи/класове, педагогически съветник (педагог-психолог) в детска градина; конкурсна административно-управленска длъжност; конкурсна научна длъжност; работа в институциите за масова и художествена комуникация; работа в домове за деца, лишени от родителски грижи.

При подготовката на студентите в магистърската програма се прилага смесен вариант на обучение, чрез който се съчетават присъствени и виртуални занимания. По този начин се осигурява независимост от време и място с използване на електронна платформа. Така се постига индивидуализация и диференциация на учебния процес, с възможност за прилагане на различни стилове на преподаване и учене, организация на съвместни синхронни и асинхронни учебни дейности в процеса на обучение.