Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Йоаннис Атанасиос Мустакас, Факултет по науки за образованието и изкуствата

Защитата ще се проведе дистанционно на адрес: https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=413461

Защита на докторска дисертация на Йоаннис Атанасиос Мустакас, редовен докторант, на тема „Особености в обучението по математика на ученици с трудности в ученето и талантливи ученици“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1. 2. Педагогика (Специална педагогика).

Председател на научното жури: доц. д-р Анна Константинова Трошева – Асенова – СУ “Св. Климент Охридски”

 

Рецензии:

 

 

Становища: