Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Владимир Георгиев Стоичков, Факултет по журналистика и масова комуникация

Защита на докторска дисертация на тема: „Латиноамериканската испаноезична публицистика от средата на ХХ век до днес” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Медии и комуникации – Чуждестранна журналистика), редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Научен ръководител: проф. дфн Милко Петров

Председател на научното жури: проф. д-р Теодора Петрова

Автореферат

Рецензии:

  • доц. д-р Светлана Станкова BG / EN
  • доц. д-р Стефан Серезлиев BG / EN

Становища:

  • проф. д-р Теодора Петрова BG / EN
  • проф. д.н. Ивайло Христов BG / EN
  • проф. дфн Николай Аретов BG / EN