Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Моника Емилова Гълъбова, Факултет по класически и нови филологии

2 зала - Ректорат на СУ

 

Защита на дисертационния труд на Моника Емилова Гълъбова на тема: „Четене на периферията. Художественото пространство на границата в прозата на Адам Бодор “ за придобиване на образователна и научната степен „доктор” по професионално направление 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, докторска програма Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Унгарска литература)

 

 

Председател на научното жури: доц. д-р Невена Аспарухова Панова-Димитрова

 

Автореферат EN

 

Рецензии:

  • Проф. д.ф.н. Амелия Веселинова Личева - BG , EN
  • Доц. д-р Морис Наме Фадел- BG, EN

Становища:

  • Доц. д-р Невена Аспарухова Панова-Димитрова - BG , EN
  • Проф. д.ф.н. Магдалена Петрова Костова -Панайотова - BG , EN
  • Доц. д-р Светла Кирилова Черпокова - BG , EN

 

 

Дисертационният труд и материалите по защитата са на разположение в катедрата по Класическа филология, СУ "Св. Климент Охридски", бул. "Цар Освободител" 15. Публикувани са и на Интернет-страницата на Университета.

Защитата ще се състои на 15 юли 2022 г. от 14.30 часа в 2 зала на Ректората на СУ, бул. "Цар Освободител" 15.