Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Михаела Младенова Донкова, Геолого-географски факултет

Конферентна зала, СУ “Св. Климент Охридски” (възможност за онлайн)

 

Защита на докторска дисертация на Михаела Младенова Донкова на тема: ,,Гръцката културна идентичност и интеграционното взаимодействие между Балканите и Източното Средиземноморие” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята (География на страните - Регионална и политическа география).

 

Научен ръководител: доц. д-р Николай Попов
Председател на научното жури: проф. д-р Марин Русев

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: