Начало / Новини / Календар / Проф. д-р Ива Николова-Новакова ще бъде удостоенa с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет

Аула, Ректорат

На тържествена церемония, която ще се състои на 3 ноември 2021 г. от 11.00 ч. в Аулата в Ректората, проф. д-р Ива Николова-Новакова, професор І-ва степен на Университета Гренобъл Алпи – Франция, ще бъде удостоена с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Предложението за удостояването с почетното звание на най-старото висше училище в България е на Факултета по класически и нови филологии и е по повод ярките й постижения във френското и съпоставително езикознание, за приноса й за развитието на научното и образователно сътрудничество между Университета Гренобъл Алпи и Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Проф. д-р Ива Николова-Новакова ще произнесе академично слово на тема: „За структурно-функционалния подход в лингвистиката“.

Plakat DHC Novakova

Проф. д-р Ива Николова-Новакова е възпитаник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През 1981 г. завършва с отличие специалност "Френска филология" във Факултета по класически и нови филологии. От 1983 до 1987 г. е хоноруван преподавател по френски език към Катедрата по романски филологии. През 1998 г. защитава успешно (cum Laude) докторската си дисертация в Университета Стендал Гренобъл 3 (понастоящем Университет Гренобъл Алпи). След постдокторантска специализация в Университета в Лозана, за която печели две престижни стипендии, Ива Новакова работи от 20 години в Университета в Гренобъл. Там е назначена, след национални конкурси, най-напред като асистент, след това като доцент и от 2014 г. като редовен професор в Катедра "Езикови науки и френски като чужд език" към Факултета "Език, литература, сценични изкуства, информация и комуникация, журналистика" на Университета Гренобъл Алпи. За изключителната си научна и преподавателска дейност през 2019 г. тя е повишена в ранг професор I степен от Националния съвет на университетите (CNU) във Франция. През януари 2021 г. е избрана единодушно за Директор на Лабораторията по лингвистика и дидактика на чуждите и родните езици (LIDILEM) (със 155 преподаватели-изследователи и докторанти, една от най-големите в тази област във Франция).

Предложението за удостояване на проф. д-р Ива Новакова с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се основава на ярките й постижения в областта на френското и съпоставително езикознание: синтаксис, семантика, анализ на дискурса, фразеология, корпусна лингвистика, както и на участието й в създаването на големи лингвистични бази данни със свободен достъп, предоставени за ползване от международната научна общност. Трудовете й са цитирани във Франция и в други европейски страни. През 2013 г. проф. Новакова е поканена да представи научните си изследвания в областта на лексикaта на емоциите в пет европейски езика пред престижното Парижко лингвистично дружество (Société de linguistique de Paris), основано през 1864 г.

През 2019 г. е поканена да изнесе лекция пред членовете на Секцията по фразеология на Полската академия на науките във Варшава. От двадесет години тя развива неуморно многобройни международни научни сътрудничества с екипи от изследователи от десет европейски университета (Софийския университет, Университетите в Кьолн, Оснабрюк, Ерланген, Лозана, Астрахан, Краков, Орхус (Дания) и др.), където е била и гостуващ професор или поканен лектор.

Тя е автор на повече от 120 научни публикации и доклади. Организирала е или е участвала в над 50 научни форума с международно значение. Проф. Новакова ръководи важни международни проекти със значително финансиране от Френската национална агенция за научни изследвания (ANR) и Германското дружество за научни изследвания (DFG), в които участват над 50 изследователи и сътрудници от Франция, Германия, Полша и Швейцария. Ръководила е и ръководи 13 докторски дисертации, хабилитационни трудове и постдокторантури. Участва в създаването на съвместна магистърска програма по лингвистика с Педагогическия университет в Краков (Полша).

Сред най-забележителните научни приноси на проф. Новакова могaт да бъдaт посочени: нейният функционален интегративен модел за синтактичен, семантичен и дискурсивен анализ на лексиката на емоциите; развитието и прилагането на понятието фразеологичен мотив за разграничаване на литературните жанрове; нейният функционален интегративен модел за анализ на глаголните времена в български и френски език, основаващ се на аспектуални, темпорални и модални параметри; нейният функционален интегративен модел за анализ на каузативни конструкции във френски, български, английски и руски език (монография Syntaxe et sémantique des prédicats. Approche contrastive et fonctionnelle, Editions Universitaires Européennes).

Проф. Новакова участва и в разработването и прилагането на оригинална методология за извличане на езикови данни, както и за статистически анализ на синтактично анотирани големи текстови корпуси. В ръководените от нея международни проекти е създаден и новаторски функционален метод за анализ на статистически специфични фразеологични словосъчетания в пет литературни жанра и в три европейски езика (френски, английски и немски). Триезичните лингвистични корпуси от литературни и журналистически текстове, наброяващи повече от 250 милиона думи, са интегрирани в две бази данни Emobase et Phraseobase, създадени в рамките на тези проекти и се използват от изследователи и докторанти от много страни.

Книгата й Grammaire et lexique : regard croisés, издадена в съавторство с доц. Е. Донченко от Астраханския държавен университет (Русия), получава втора награда в Конкурса за най-добра книга за академичната година 2013-2014 на 6-ия национален конкурс на Сибирския Федерален университет. През 2016 и 2020 г. проф. Новакова получава Награда за ръководство на докторанти и за научни постижения, присъдена с конкурс от Академичния съвет на Университета Гренобъл Алпи.

Като ученичка на проф. Красимир Манчев тя допринася за разпространението във Франция на теоретичните основи на неговото оперативно езикознание. Публикува статия в сборника Didactique du lexique (De Boeck) (2013), в която представя структурознанието на К. Манчев, както и Cours systématique de langue française (Системен курс по френски език), основаващ се на неговата теория и по който се преподава и до днес констуктивната лексика на студентите по френска филология в Софийския университет.

Професор Новакова допринася с много енергия и ентусиазъм за подписването на две споразумения по програма "Еразъм" между Софийския университет и Университета Гренобъл Алпи. Осъществява девет преподавателски мобилности (2011-2019 г.) и редовно изнася лекции по френска лингвистика пред студенти и преподаватели в Софийския университет. През тези години приема и трима български колеги в рамките на програмата "Еразъм" в университета в Гренобъл, които изнасят лекции и семинари пред нейни студенти и колеги. Участвала е в журита за защита на докторантури и хабилитационен труд на трима български преподаватели от Софийския университет.