Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Академичен календар / Процедура за провеждане на Държавни изпити за специалност "Фармация" в СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по химия и фармация

   
 1. Студентите, които са изпълнили задълженията си по учебен план – семестриално завършили с успешно положени всички семестриални изпити в определените за обучението срокове, подават заявление за явяване на Държавни изпити в „Отдел студенти” на ФХФ в срок не по-късно от 1 седмица преди датата на първия Държавен изпит за съответната изпитна сесия. При подаване на заявлението студентите могат да изберат дата за явяване на всеки един от изпитите, до запълване на квотата за деня.
 2. Държавните изпити се провеждат по следните учебни дисциплини:
  1. технология на лекарствените форми и биофармация;
  2. фармакогнозия, фармакология и токсикология;
  3. фармацевтична химия и фармацевтичен анализ;
  4. социална фармация и фармацевтично законодателство.
 3. Всеки държавен изпит се полага пред държавна изпитна комисия, в състава на която са включени не по-малко от трима хабилитирани преподаватели по съответните основни дисциплини. Съставът на всяка изпитна комисия се определя със заповед на Ректора на СУ и в нея могат да бъдат включени и лица, предложени от министъра на здравеопазването.
 4. Списъците на допуснатите до Държавен изпит студенти, разпределени по дати за явяване, се изпращат на общата електронната поща на студентите и се публикуват на таблото пред „Отдел студенти” най-късно три дни преди първия Държавен изпит.
 5. Не се допуска явяване на Държавен изпит на различни дати от тези одобрени със заповед на Ректора.
 6. Всички държавни изпити се състоят от писмена и устна част. На писмената част комисията поставя междинна оценка, която, ако е различна от слаб (2.00), е основание за допускане до устен изпит. Крайната оценка включва представянето на писмената и устната част от изпита и се оформя с консенсус на всички членове на Комисията. Студентите се уведомяват за крайната оценка от ДИ и оценката се вписва в студентската книжка и изпитния протокол. Получената оценка е окончателна и не подлежи на обжалване и преразглеждане. За успешно положен се счита Държавен изпит, на който по всички дисциплини студентът има крайна оценка минимум Среден (3.00). При недопускане на студента до устен изпит се вписва оценка Слаб (2.00) в студентската книжката и изпитния протокол и при повторно явяване студентът се подготвя отново върху материала за целия изпит.
 7. Писмените изпити се провеждат или под формата на развиване на теми от конспекта за ДИ, или чрез тест включващ въпроси от затворен и отворен тип, или чрез комбинация от двете форми.
 8. Писмените изпити са анонимни. Устните изпити са открити.
 9. Студентите заемат местата си в определените аудитории най-късно 15 мин. преди обявения начален час за деня.
 10. Темите от конспекта, по които се провежда писменият държавен изпит, се изтеглят лотарийно в деня на изпита от всеки студент. Вариант на теста, по който се провежда писменият държавен изпит, се изтегля лотарийно от представител на студентите. Времето за работа е общо 4 часа.
 11. Назначена от Декана техническа комисия подготвя изпитните материали, които включват: голям плик – формат А4; малък плик; лист А5 с имената и факултетния номер на студента, датата и наименованието на държавния изпит; подпечатен комплект празни листа за белови и чернови.
 12. По време на изпита не се разрешава ползването на нерегламентирани помощни материали (хартиени или електронни). Намиране на такива материали у или близо до студент се счита за опит за преписване и води до автоматично анулиране на изпита, за което квесторите изготвят доклад.
 13. Студенти, които не са положили успешно държавните изпити на първа и втора държавна изпитна сесия, имат право на еднократно явяване на две последователни сесии не по-късно от 2 години от семестриалното завършване. Разрешение за еднократно явяване на държавни изпити в двугодишния срок се получава по преценка на Декана. След изтичане на двугодишния срок студентите се отстраняват със заповед на Ректора.