Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Вяра Кирилова Белева, Философски факултет

Защитата ще се проведе онлайн

https://meet.nasledstvo.bg/ViaraBeleva-phd-pleading02/09/2021

Публична защита на дисертационен труд на задочен докторант ВЯРА КИРИЛОВА БЕЛЕВА по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, библиотекознание, библиография- междусекторни ресурси: библиотеки- музеи - архиви)

Тема на дисертацията: „ Социализация на музейните обекти в Трявна“

Автореферат

Председател на научното жури: Илко Ненчев Пенелов

Рецензенти:

Становища :

Публикувано на 02.08.2021 в 17.00 ч.