Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Преподаватели - Катедра Икономика / Доц. д-р Стела Ралева

   

Доц. д-р Стела Ралева

 

Stela Ralev

Част от колектива на катедра „Икономика“ на Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ от 2021 г. Дългогодишен преподавател в катедра „Икономикс“ и бивш заместник-ректор на УНСС (2016-2020). Водила е лекции в СУ „Св. Климент Охридски“, НБУ, ИИИ на БАН и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. От 2004 до 2016 г. е сътрудник към Управителния съвет на БНБ. Заместник-председател (2017-2020) и член на Управителния съвет на Българската асоциация за регионални изследвания.

Специализирала е в Германия, Великобритания, Полша, Унгария, Гърция, Словакия и Русия. Участник е в 8 международни и 12 национални научноизследователски и образователни проекти и е ръководител на един научноизследователски проект. Взема участие в множество международни конференции и работни семинари в Италия, Испания, Хърватия, Гърция, Турция, Румъния, Северна Македония, Албания, Индия и Шри Ланка. Участвала е в програмните комитети на редица международни научни конференции. От 2014 до 2016 г. е член на Редакционната колегия на поредицата „Дискусионни материали на БНБ“. Има над 90 научни публикации на български и английски език.

 

Преподавани дисциплини:

  • Обща икономическа теория
  • Въведение в микроикономиката и макроикономиката
  • Макроикономика
  • Международна икономика

 

Избрани публикации:

Ралева, Ст., Инфлация и икономически растеж: теория, методология, емпирика, ИК-УНСС, 2013, 279 с., ISBN: 978-954-644-417-2.

Ралева, Ст., Парична обусловеност на инфлацията: емпирична проверка, Научни трудове на УНСС, УИ Стопанство, София, 2003, с. 4 – 46.

Ралева, Ст., Разходни фактори на инфлацията в България, Икономическа мисъл, София, 2012, с. 37 – 75.

Ралева, Ст., Структурни източници и характеристики на инфлацията в България, Structural Sources and Characteristics of Bulgarian Inflation, Икономически изследвания, 2013, бр. 1, с. 41 – 71.

Ралева, Ст., Конкуренция и регламенти, в Марикина, М. и кол., Ефективност на правителството като фактор за конкурентоспособността на българската икономика“, ИК-УНСС, 2016, с. 218-254.

Constantin, D., Goschin, Z., Stattev, St., Raleva, St., Ileanu, B., Multi-Criteria Analysis as a Tool for Municipal Property Management, Romanian Journal of Regional Science, 2012, Vol. 6, No. 1, pp. 22-40.

Raleva, St., Impact of Labour on Economic Growth in Bulgaria (1991-2013), Economic Alternatives, 2014, Issue 3, pp. 5-14.

Raleva, St., Bulgarian GDP Expenditure Structure: Growth Impact and Convergence with Eurozone, 2020, Yearbook of UNWE, Issue 1, pp. 167-191.

Raleva, St., Marikina, M., Structural Convergence with Eurozone and Institutional Quality in Bulgaria, 2020, 33rd EBES Conference Proceedings, EBES Istanbul – Turkey: EBES Publications, 2020, pp. 586-600.

Stattev, St., Raleva, St., The Bulgarian GDP Structures Convergence to EU, South-Eastern European Journal of Economics, 2006, Vol. 4(2), pp. 193-207.

Stattev St., Daskalova T., Constantin, D., Raleva, St., Goschin, Z., Development of a Comprehensive System for Municipal Real Property Classification, Administration and Public Management Review, Bucharest, Romania, 2012, pp. 17-42.

 

Научни интереси

  • Инфлация
  • Икономически растеж
  • Структурни характеристики на растежа
  • Макроикономическа стабилизация
  • Икономическа конвергенция

 

Контакти

email: stela.raleva@feb.uni-sofia.bg

Адрес: 1113 София, бул. "Цариградско шосе" 125, блок 3, кабинет 507

 

Приемно време

Понеделник 13.00 – 15,00 ч. /след уговорка по имейл/

 

Профили в научни платформи:

https://www.researchgate.net/profile/Stela-Raleva

https://ideas.repec.org/f/pra1138.html

 

Списък на публикациите

 

CV на български език

 

Страница на магистърските програми към катедра "Икономика"