Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Юсуф Горелски, Департамент по спорт

Публичната защитата ще се проведе дистанционно, чрез конферентна връзка: https://meet.google.com/wpo-qvxo-yzr

Защита на докторат на тема: ЕФЕКТИВНОСТ НА МОДЕЛ ПО ФУТБОЛ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИ КАЧЕСТВА НА УЧЕНИЦИ ДО 11 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ" за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението в детската градина и началното училище по физическо възпитание и спорт) на докторанта на самостоятелна подготовка ЮСУФ ИСМАИЛ ГОРЕЛСКИ

 

Научен ръководител: проф. Ирен Пелтекова, д-р

Председател на научното жури: проф. Анжелина Янева, д-р

 

Автореферат

 

Съгласно заповед на Ректора на СУ № 38-168/01.04.2021 г. членовете на Научното жури изготвиха рецензии и становища, както следва:

 

Рецензии:

 

Становища: