Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Стефан Красимиров Григоров, Философски факултет

Публичната защита ще се проведе в хибридна форма: присъствено на бул. „Цариградско шосе“, № 125, Кампус Изток, бл.4, ет.3, зала 305 и онлайн през платформата Скайп https://join.skype.com/GfSdhBgyMxgB

Публична защита на Стефан Красимиров Григоров, за придобиване на научно-образователна степен доктор по професионално направление 3.3 Политически науки (Политология – Международни отношения), редовен докторант, отчислена с право на защита.

Тема на дисертационния труд: Интердисциплинарно сравнително изследване на социално иновативни подходи за превенция на конфликти в местни общности.(Казусът на Мрежа Хлебни Къщи)
научен ръководител проф. дпн Татяна Александрова Дронзина

Председател на научното жури: доц. д-р Борис Петров Попиванов

Автореферат

Рецензии:

Становища:

Публикувано на 21.05.2021 в 15:45 ч.