Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Иван Георгиев Георгиев, Философски факултет

Защитата ще се проведе онлайн в MS Teams - присъединете се през този линк

Публична защита на дисертационен труд на Иван Георгиев Георгиев, редовен докторант по професионално направление 2.3. Философия (Философия на културата, политиката, правото и икономиката – Философия на правото) за присъждане на образователна и научна степен „доктор”.

Тема на дисертацията: „Легитимност на правния ред в посттоталитарен контекст. Философска рефлексия.“

Научен ръководител на докторанта е проф. д.ф.н. Пламен Матеев Макариев.

Председател на научното жури: доц. д-р Христо Петков Стоев

Автореферат

Рецензии:

Становища:

Публикувано на 28.04.2021 г. в 15:57 ч.