Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Радина Станимирова Стоянова, Философски факултет

Публичната защита ще се проведе он-лайн през платформата Ms Teams Click here to join the meeting

При благоприятна епидемична обстановка защитата се проведе в хибридна форма: он-лайн през платформата Майкрософт Тиймс и присъствено на бул. ”Цар Освободител” № 15, СУ „Св. Кл. Охридски“, Ректорат, Южно крило, 3 етаж, зала 63.

Публична защита на редовен докторант РАДИНА СТАНИМИРОВА СТОЯНОВА за придобиване на научна и образователна степен "доктор" по професионално направление 3.2. Психология (Психология на здравето)

Тема на дисертацията: „КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ ПРИ РОДИТЕЛИНА ДЕЦА С НАРУШЕНИЯ В РАЗВИТИЕТО“.

Председател на научното жури: проф. д.пс.н. Ваня Лукова Матанова

Автореферат

Рецензии:

Становища:

Публикувано на 27.04.2021 г. в 15:26 ч.