Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Екатерини Николаос Валсаматзи-Панайоту, Биологически факултет

Защитата ще се проведе дистанционно на адрес: https://join.skype.com/Hn1rYVRVyXq4

Защита на дисертационен труд на Екатерини Николаос Валсаматзи-Панайоту, на тема „Дизайн на химерни антисенс олигонуклеотиди и начална оценка на тяхното използване за терапевтични цели”, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Генетика-Биоинформатика), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: проф. д-р Роберт Пенчовски
Председател на научното жури: доц. д-р Таня Топузова-Христова

Автореферат

Рецензии:

Становища: