Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Алекс Кристианова Костова, Философски факултет

Защита на дисертация на тема: „Истина и екзистенция. Късният Хайдегер и въпросът за преодоляването на метафизиката” за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.3. Философия (История на философията. Съвременна философия). Редовна докторантка, отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Димитър Ангелов Денков

Рецензии:

Становища: