Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Стела Петрова Стефанова, Геолого-географски факултет

Във връзка със Заповед на Ректора на СУ „Св. Кл. Охридски“ № РД 19-140 от 18.03.2020 г. защитата ще се проведе дистанционно на 11 март 2021 г. от 16.00 ч. чрез приложението Microsoft Teams.
Линкът за защитата е: Щракнете тук, за да се присъедините към събранието

 

Защита на докторска дисертация на Стела Петрова Стефанова на тема: ,,Разработване на модел за интегриран културно-туристически продукт на база римско археологическо наследство в Северозападна България” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята (География на рекреацията и туризма).

 

Научен ръководител: доц. д-р Вера Николова
Председател на научното жури: доц. д-р Мариана Асенова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: