Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Христо Христов Тодоров, Факултет по класически и нови филологии

 

Защита на докторска дисертация на Христо Христов Тодоров на тема “Ритъм и етос в класическата старогръцка литература (V-IV в. пр. Хр.) ” за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.1. Филология, Литература на народите от Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Старогръцка литература)

 

Председател на Научното жури: проф. д.ф.н. Мирена Славова

 

Защита на 01 март 2021 г., понеделник, от 14.00 ч. на: https://meet.jit.si/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2

 

 

Автореферат

Рецензии:

проф. д.ф.н. Мирена Славова

проф. д-р Лидия Денкова

 

Становища:

доц. д-р Невена Панова

проф. д.ф.н. Клео Протохристова

проф. д.изк. Кристина Япова