Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Емил Кунчев Братанов, Факултет по журналистика и масова комуникация

Защитата ще се проведе в ZOOM на адрес: https://us02web.zoom.us/j/84064029142?pwd=ci9WdXdtN2xycTMvMldvanNYYzNCZz09
Meeting ID: 840 6402 9142
Passcode: 834323

Защита на докторска дисертация на тема: „Младежката рок музика в печатните медии на прехода (1987 – 1992)” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Медии и комуникации – Медиен дискурс-жанрови модели), редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Научен ръководител: проф. д-р Тотка Монова

Председател на научното жури: доц. д-р Ефрем Ефремов

Автореферат

Рецензии:

Становища: