Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Евангелия Евангелос Тзиаку, Факултет по науки за образованието и изкуствата

Защитата ще се проведе дистанционно на адрес: https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=413461

Защита на докторска дисертация на Евангелия Евангелос Тзиаку, редовен докторант с обучение на английски език, на тема: „Стратегии във взаимодействието на учители, психолози и социални работници в приобщаването на ученици със СОП в масовите училища“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2 Педагогика (Специална педагогика).

Председател на научното жури: проф. д-р Емилия Хинкова Евгениева – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: