Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Богомил Цветанов Калинов, Факултет по журналистика и масова комуникация

Защитата ще се проведе в ZOOM на адрес:
https://us02web.zoom.us/j/88301655808?pwd=aEo2WUJYVEYyZHRzbXFWRURaWHljQT09

Защита на докторска дисертация на тема: „Показатели за измерване на ефективността на аудиовизуални продукти, публикувани в социалните мрежи (предизвикателства пред производството и разпространението през 2019-2020 г.)” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Ефективни комуникации и аудиовизуални услуги), редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Научен ръководител: проф. д-р Теодора Петрова

Председател на научното жури: проф. д-р Веселина Вълканова

Автореферат

Рецензии:

Становища: