Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Бакалавърски програми / Философски факултет / Библиотечно-информационни науки / Квалификационна характеристика

   

Специалност: Библиотечно-информационни науки
Образователно-квалификационна степен: бакалавър
Професионално направление: 3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Обучаваща институция: Философски факултет
Вид на обучението: редовно/задочно
Език на обучението: български
Форма на завършване на обучението: държавен изпит или защита на дипломна работа

1. Насоченост. Образователни цели и задачи

 • Обучението в специалност „Библиотечно-информационни науки“ (БИН) цели студентите:
 • да се запознаят с видовото многообразие от документи и аналитичните техники за обработка на документална информация;
 • да придобият умения за ефективно използване на съществуващата информационна инфраструктура;
 • да усвоят техниките и похватите за оценка на информационни ресурси;
 • да усвоят технологиите (традиционни, електронни; локални, мрежови) за създаване, класифициране, съхраняване и разпространяване на информация;
 • да умеят да организират и управляват информация и информационни системи;
 • да се запознаят с моделите и методите за информационно обслужване;
 • да познават институциите, свързани с опазване, съхраняване и осигуряване на достъп до културно-историческото наследство.

2. Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

Обучението в специалност „Библиотечно-информационни науки“ (БИН) се провежда съобразно съвременните национални и международни изисквания. Застъпени са няколко научни направления: библиотекознание, библиография, организация и управление на информацията, информационни и комуникационни технологии (ИКТ), история на средствата за комуникация, музеология, културна политика, организация и управление на културни институции. Обучението е изградено на модулен принцип, като се постига баланс между знанията и уменията в изброените направления. Наред с придобиването на базови знания за традиционните технологии, прилагани в информационните дейности, обучението обхваща развитието на практически умения за използване на информационни ресурси в мрежова среда, поддържане и развитие на информационни услуги и управление на информационни потоци.

3. Професионални компетенции

Студентите придобиват професионални компетентности, свързани с: поддържане и развитие на библиотечни дейности, изграждане и поддържане на системи за оценка и анализ на бази от данни и информационни масиви, организация и управление на информационни ресурси, прилагане на съвременни технологии в информационното обслужване, планиране и създаване на информационни продукти, сътрудничество с различни културни институции. Наред с изброеното се усвояват управленски умения за организация на дейностите в т. нар. „интелигентни организации“, както и изследователски нагласи към явленията и процесите в информационния сектор.

4. Професионална реализация

Завършилите бакалаври са подготвени за работа в:

 • библиотеки – обществени, научни, училищни и университетски, специални;
 • информационни центрове към различни институции и организации с изследователски, производствени, брокерски или дистрибуторски функции;
 • документационни служби към издателства и редакции на средства за масова комуникация;
 • центрове за информационно обслужване и международен информационен обмен;
 • разпространение и търговия на информационни ресурси.