Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Следдипломна квалификация / СДК „Учителска правоспособност по География (за неспециалисти, учители понастоящем)“

   

Учебен план

  • Професионално направление: Науки за Земята
  • Специалност: География
  • Следдипломна квалификация: Учителска правоспособност по география (за неспециалисти, учители понастоящем)

 

Учебна дисциплина Хорариум (часове, лекции + консултации) Начин на завършване
1 Картография 15 изпит
2 ГНС на България и света 15 изпит
3 ИКТ в обучението и работа в дигитална среда 15 изпит
4 Приобщаващо образование 8 изпит
5 Природна география на континентите 30 изпит
6 Социално-икономическа география на страните 30 изпит
7 Природна география на България 30 изпит
8 Социално-икономическа география на България 30 изпит
9 Методика на обучението по география 45 изпит
10 Стажантска практика (с изпитен урок) 45 изпит
Всичко часове: 218

 

Форма на обучение: задочно

Продължителност на обучението: 12 месеца

Начин на завършване: държавен изпит ( конспект )

Този примерен учебен план е за индивидуална форма на обучение и предвидените часове за обучение са под формата на консултации. При сформиране на група от 6 и повече курсисти се провежда лекционна форма на обучение. Професионалната квалификация се провежда с цел придобиване на необходимата теоретическа и практическа подготовка за педагогическа дейност по География. Приемат се специализанти, които са неспециалисти (не притежават ОКС бакалавър или магистър по География), но имат придобита педагогическа правоспособност.