Начало / Образование / Докторантури / Български граждани и граждани на страни-членки на ЕС / Прием за учебната 2020-2021 г. / Места за прием на докторанти по държавна поръчка за учебната 2020/2021 г.

   

Кандидатстване: 01.09. - 31.10.2020 г.

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

- за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2020-2021 г. в съответствие с Решение № 332 от 14.05.2020 г. на Министерския съвет (Приложение № 1).

От 01.09.2020 г. до 31.10.2020 г. кандидатите подават следните документи до Ректора на СУ "Св.Климент Охридски":

1. Заявление по образец

2. Декларация по образец

3. Автобиография

4. Оригинал и копие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея. Завършилите при степенна структура на обучение, представят оригинали и копия на дипломите за завършени образователно-квалификационни степени “бакалавър” и “магистър” и приложенията към тях. Оригиналната диплома се връща на кандидата веднага след сверяване с копието. Приложеното към документите копие на дипломата не се връща.

4.1. В случай че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка-оригинал (или нотариално заверено копие), в която да са отразени средният успех от семестриалните изпити с хорариума на часовете по отделните дисциплини и успехът от държавните изпити;

4.2. За кандидати, завършили Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на които издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, се допуска да представят уверение, издадено от отдел „Студенти“ към факултета;

4.3. Лица, придобили в чужбина образователно-квалификационна степен „магистър“, признато по законодателството на съответната държава, могат да кандидатстват за обучение в докторска степен, след като са преминали процедура по признаване на образованието от Софийския университет.

5. Документ удостоверяващ платена такса за участие в кандидат-докторантски конкурс (50 лева за първи изпит по специалност и 50 лева по западен език) - плащането се извършва по банков път, от всяка търговска банка: сметката на СУ "Св.Климент Охридски" е:

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА – Централно управление

Банкова сметка: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01,

BIC CODE: BNBGBGSD

Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски”

Вносител: Кандидат-докторантът

Задължителната информация, която трябва да съдържа банковия документ е: трите имена, ЕГН, град по местоживеене, факултета, към който е обявена докторантурата и кандидат-докторантската такса.

Всички документи се прилагат в папка!

Телефони за контакт: 8462185, 9308445 – сектор „Докторанти“, Ректорат

 

Допълнителни изисквания за подаване на документи по определени докторски програми във Философски факултет

 

Допълнителни изисквания за подаване на документи по докторска програма „Икономика и икономическа политика“ в Стопански факултет

 

Приложение 1

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за броя на приеманите за обучение докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз и на ЕИП,
в СУ "Св. Климент Охридски" за учебната 2020-2021 г., утвърдени с Решение № 332 от 14.05.2020 г. на Министерския съвет

 

(брой)

шифър професионално направление
докторска програма
образователна и научна степен "доктор"
редовно задочно
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
1 4.5. Математика Математическа логика и приложенията й 2
2 4.5. Математика Геометрия 1
3 4.5. Математика Математически анализ 1 1
4 4.5. Математика Изчислителна математика 1
5 4.5. Математика Математическо моделиране и приложение на математиката (Математическо моделиране) 1
6 4.5. Математика Математическо моделиране и приложение на математиката (Мехатроника и роботика) 1 1
7 4.5. Математика Математическо моделиране и приложение на математиката в икономиката 1
8 4.5. Математика Теория на вероятностите и математическа статистика 2
9 4.5. Математика Изследване на операциите 2
10 4.6. Информатика и компютърни науки Компютърни науки (Мрежово програмиране) 1 1
11 4.6. Информатика и компютърни науки Компютърни науки (Интернет на нещата) 1 1
12 4.6. Информатика и компютърни науки Компютърни науки (Машинно самообучение) 3
13 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни технологии (Интернет на нещата) 1
14 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни технологии (Образователен софтуер с VR/AR) 1
15 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни технологии (Големи обеми от данни) 1
16 4.6. Информатика и компютърни науки Софтуерни технологии (Софтуерно инженерство) 4 3
17 4.6. Информатика и компютърни науки Софтуерни технологии (Откриване на знания) 2 1
18 4.6. Информатика и компютърни науки Софтуерни технологии (Управление на знанията) 1
19 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни системи (Бази от данни) 2 1
20 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни системи (Системи, основани на знания) 2 1
21 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни системи (Паралелни и разпределени системи) 1 1
22 4.6. Информатика и компютърни науки Информационни системи (Вградени и автономни системи) 1 1
23 1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по математика и информатика (Методика на обучението по математика) 1
24 1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по математика и информатика (Методика на обучението по информатика и ИТ) 1
ОБЩО 35 12
ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
25 4.1. Физически науки Астрономия и астрофизика 2 1
26 4.1. Физически науки Метеорология 1 1
27 4.1. Физически науки Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство 1
28 4.1. Физически науки Физика на атомите и молекулите 2
29 4.1. Физически науки Теоретична и математическа физика 2
30 4.1. Физически науки Радиофизика и физическа електроника 2
31 4.1. Физически науки Физика на плазмата и газовия разряд 1
32 4.1. Физически науки Физика на вълновите процеси (вкл. нелинейна оптика и квантова електроника) 3
33 4.1. Физически науки Физика на кондензираната материя 1
34 4.1. Физически науки Ядрена физика 2
35 4.1. Физически науки Физика на елементарните частици и високите енергии 4
36 4.1. Физически науки Оптометрия 1
37 4.1. Физически науки Биофизика 1
38 1.3. Педагогика на обучението по … Методика на обучението по физика 2
ОБЩО 25 2
ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ
39 4.2. Химически науки Аналитична химия 1
40 4.2. Химически науки Теоретична химия 2
41 4.2. Химически науки Теоретична химия (Изчислителна химия) 1
42 4.2. Химически науки Органична химия 3
43 4.2. Химически науки Органична химия (Функционални багрила) 1
44 4.2. Химически науки Химия на твърдото тяло 1
45 4.2. Химически науки Неорганична химия 1
46 4.2. Химически науки Физикохимия 2
47 4.2. Химически науки Физикохимия (Макрокинетика) 2
48 4.2. Химически науки Полимери 1
49 7.3. Фармация Технология на лекарствените форми и биофармация 4 1
50 7.3. Фармация Социална медицина,организация на здравеопазването и фармацията 2
51 1.3. Педагогика на обучението по… Методика на обучението по химия 1
ОБЩО 21 2
БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
52 4.3. Биологически науки Зоология (Зоология на безгръбначните животни) 1
53 4.3. Биологически науки Зоология (Зоология на гръбначните животни) 2
54 4.3. Биологически науки Ентомология 1
55 4.3. Биологически науки Паразитология и хелминтология 1 1
56 4.3. Биологически науки Микробиология 2
57 4.3. Биологически науки Генетика (Генетика на човека) 1
58 4.3. Биологически науки Генетика (Генетика на рака) 1
59 4.3. Биологически науки Генетика (Бактериална генетика) 1
60 4.3. Биологически науки Генетика (Генно инженерство) 1
61 4.3. Биологически науки Генетика (Синтетична биология) 1 1
62 4.3. Биологически науки Физиология на животните и човека (Телесна хомеостаза) 1
63 4.3. Биологически науки Молекулярна биология 2
64 4.3. Биологически науки Молекулярна биология (Молекулярна имунология) 1
65 4.3. Биологически науки Ботаника (Систематика на водорасли и гъби) 1
66 4.3. Биологически науки Екология и опазване на екосистемите (Хидроекология) 1
67 4.3. Биологически науки Екология и опазване на екосистемите (Поведенческа екология) 2
68 4.3. Биологически науки Физиология на растенията 2
69 4.3. Биологически науки Клетъчна биология 1
70 5.11. Биотехнологии Технология на биологичноактивните вещества 1
71 1.3. Педагогика на обучението по…. Методика на обучението по биология 2 2
ОБЩО 26 4
ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
72 4.4. Науки за земята Картография (Тематично географско картографиране) - Географски информационни системи 2
73 4.4. Науки за земята Картография (Тематично географско картографиране) - Дистанционни изследвания 1
74 4.4. Науки за земята География на страните (Регионална и политическа география) 2
75 4.4. Науки за земята Икономическа и социална география (Регионално развитие на индустриализацията) 1
76 4.4. Науки за земята Икономическа и социална география (Социално-икономически профили на селските райони в България) 1
77 4.4. Науки за земята Икономическа и социална география (Транспортът като фактор за развитието на селските райони) 1
78 4.4. Науки за земята Икономическа и социална география (Териториална идентичност и регионално развитие) 1 1
79 4.4. Науки за земята Икономическа и социална география 2
80 4.4. Науки за земята Икономическа и социална география (Регионално развитие на транспортната инфраструктура и комуникациите) 1
81 4.4. Науки за земята Икономическа и социална география (Социално-икономическо райониране и административно-териториално деление) 1
82 4.4. Науки за земята География на населението и селищата (Миграции и бежански вълни) 1
83 4.4. Науки за земята Регионална геология 1 1
84 4.4. Науки за Земята Климатология 2 1
85 4.4. Науки за Земята Хидрология на сушата и водните ресурси 1 1
86 4.4. Науки за Земята Геоморфология и палеогеография 1
87 4.4. Науки на земята География на рекреацията и туризма 3
88 4.4. Науки за земята Физическа география и ландшафтознание 2 1
89 4.4. Науки за земята Биогеография и география на почвите 2 1
90 3.7. Администрация и управление Регионално развитие 5
91 1.3. Педагогика на обучението по… Методика на обучението по география 1 1
ОБЩО 31 8
БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
92 2.4. Религия и теология Теология (Свeщено Писание на Новия Завет) 1 1
93 2.4. Религия и теология Теология (Свещено Писание на Стария Завет) 2
94 2.4. Религия и теология Теология (Химнология) 1
95 2.4. Религия и теология Теология (Християнска апологетика) 1
96 2.4. Религия и теология Теология (Психология на религията) 1
97 2.4. Религия и теология Теология (Християнска философия) 1
98 2.4. Религия и теология Теология (История на православното богословие през ХХ в.) 1 1
99 2.4. Религия и теология Теология (Патрология) 2
100 2.4. Религия и теология Теология (Нехристиянски религиозни учения) 1
101 2.4. Религия и теология Теология (Литургика) 1 1
102 2.4. Религия и теология Теология (Пастирско богословие) 1 1
ОБЩО 13 4
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
103 3.8. Икономика Приложна иконометрия и икономическо моделиране 2 2
104 3.8. Икономика Аналитични изследвания върху данни (Data Science) 3 3
105 3.8. Икономика Приложение на изчислителната техника в икономиката 3 3
106 3.8. Икономика Икономика и управление (индустрия) 4 2
107 3.8. Икономика Икономика и икономическа политика 4 2
108 3.7. Администрация и управление Стопанско управление 6 1
ОБЩО 22 13
ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ
109 2.3. Философия Онтология 2
110 2.3. Философия Теория на познанието 1
111 2.3. Философия Философия на историята 1
112 2.3. Философия Философия на науката 1
113 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философска антропология) 2
114 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на образованието) 1
115 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на изкуството) 1
116 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Метафизика) 1
117 Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на религията) 1
118 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (История на религиите) 1
119 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия в средните училища) 1 2
120 2.3. Философия Етика 1
121 2.3. Философия Етика (Биоетика) 1
122 2.3. Философия Етика (Постмодерна етика) 1
123 2.3. Философия Логика 1
124 2.3. Философия Логика (Приложна логика) 1
125 2.3. Философия Логика (Логика в континенталната традиция) 1
126 2.3. Философия Логика (Философска логика) 1
127 2.3. Философия Естетика 2
128 2.3. Философия Философия с преподаване на английски език 7 1
129 2.3. Философия История на философията (Антична философия) 1
130 2.3. Философия История на философията (Философия на Средновековието и Ренесанса) 1
131 2.3. Философия История на философията (Философия на Новото време – XVII-XVIII век) 1
132 2.3. Философия История на философията (Нова философия – XIX век) 1
133 2.3. Философия История на философията (Съвременна философия) 2
134 2.3. Философия История на философията (Източна философия) 1
135 2.3. Философия Реторика (История на реториката) 1
136 2.3. Философия Реторика (Съвременна реторика) 1
137 2.3. Философия Реторика (Невербална комуникация в реториката) 1
138 2.3. Философия Реторика (Политическа реторика) 2
139 2.3. Философия Реторика (Реторика във виртуалната среда) 2
140 3.1. Социология, антропология и науки за културата Социология (Обща социология) 3 1
141 3.1. Социология, антропология и науки за културата Социология (Трансформации в труда) 1
142 3.1. Социология, антропология и науки за културата Социология (Икономическа социология) 1
143 3.1. Социология, антропология и науки за културата Културология (Културата в политиките за градско развитие) 1
144 3.1. Социология, антропология и науки за културата Културология (Младежта в България. Публични дебати, социални действия, движения, идеологии, политически режими и институционални структури от края на ХІХ и ХХ век) 1
145 3.1. Социология, антропология и науки за културата Културология (Медии и популярна култура) 1
146 3.1. Социология, антропология и науки за културата Културология (История на жените и половете) 1
147 3.2. Психология Консултативна психология 1
148 3.2. Психология Педагогическа психология 1
149 3.2. Психология Клинична психология 1
150 3.2. Психология Социална психология 1 1
151 3.2. Психология Психология на здравето 2
152 3.2. Психология Културна и диференциална психология 1
153 3.2. Психология Културна и диференциална психология (на английски език) 1
154 3.2. Психология Културна и диференциална психология (Психология на виртуалния свят) 1
155 3.2. Психология Обща психология (Психологическо измерване и оценяване - Психодиагностика) 1
156 3.2. Психология Психология на развитието в детска и юношеска възраст 1
157 3.3. Политически науки Политология (Международни отношения) 2
158 3.3. Политически науки Политология (Български политически процес) 2
159 3.3. Политически науки Политология (Сравнителна политология) 2
160 3.3 Политически науки Публична администрация 2 2
161 3.3 Политически науки Европеистика (Политики на разширяване на ЕС) 1
162 3.3 Политически науки Европеистика (Исторически изследвания на ЕС) 1
163 3.3 Политически науки Европеистика (Икономически изследвания на ЕС) 1 1
164 3.3 Политически науки Европеистика (Медийна политика и право на ЕС) 1
165 3.3 Политически науки Европеистика (Правни изследвания на ЕС) 1
166 3.3 Политически науки Европеистика (Политологични изследвания на ЕС) 1 1
167 3.3 Политически науки Европестика (Политологични изследвания на ЕС - Европейска идентичност) 1 1
168 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Книгознание, библиотекознание и библиография (Информационни ресурси ) 1
169 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Книгознание, библиотекознание и библиография (Потребители и ползване на библиотеките) 1
170 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Книгознание, библиотекознание и библиография (История на книгата и четенето - Читатели и четене през българския 19 век) 1
171 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Книгознание, библиотекознание и библиография (Библиотеките през ХІХ и ХХ век) 1
172 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Книгознание, библиотекознание и библиография (Дигитализация в институциите на паметта - библиотеки, архиви, музеи) 1
173 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Теория на научната информация (Информационно осигуряване) 1
ОБЩО 84 10
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
174 2.2. История и археология История на България (История на средновековна България) 1
175 2.2. История и археология История на България (История на българските земи XV-XVII в.) 1
176 2.2. История и археология История на България (История на Българското възраждане) 1
177 2.2. История и археология История на България (Нова българска история 1878-1944) 2
178 2.2. История и археология История на България (Съвременна българска история) 2
179 2.2. История и археология История на България (История на българското образование) 1 1
180 2.2. История и археология Документалистика, архивистика, палеография (Историография) 1
181 2.2. История и археология Документалистика, архивистика, палеография (Архивистика) 1 1
182 2.2. История и археология Средновековна обща история (Западна Европа и Византия) 1
183 2.2. История и археология Средновековна обща история (Средновековна балканска история - Балкански взаимоотношения в периода на османското нашествие) 1
184 2.2. История и археология Стара история (Стара история) 1
185 2.2. История и археология Стара история (Тракология) 1
186 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (Нова история) 2
187 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (Съвременна история) 2
188 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (История на Евразия и Русия) 2
189 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (Нова Балканска история) 2
190 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (Съвременна балканска история - Социална история на Балканите) 1
191 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (Съвременна балканска история - Международни отношения) 2
192 2.2. История и археология Нова и най-нова обща история (Нова и съвременна балканска история - Нова и съвременна история на Хърватия) 1
193 2.2. История и археология Археология (Праистория: Енеолит) 1
194 2.2. История и археология Археология (Праистория: Неолит-Енеолит) 1
195 2.2. История и археология Археология (Праистория: Бронзова епоха) 1
196 2.2. История и археология Археология (Тракийска археология) 1
197 2.2. История и археология Археология (Класическа археология: Гърция) 1
198 2.2. История и археология Археология (Класическа археология: Рим) 1
199 2.2. История и археология Археология (Археология на късната античност) 1
200 2.2. История и археология Археология (Методи в археологията) 1
201 3.1. Социология, антропология и науки за културата Етнология (Политическа антропология) 1
202 3.1. Социология, антропология и науки за културата Етнология (Антропология на прехода) 1
203 3.1. Социология, антропология и науки за културата Етнология (Всекидневен живот в постсоциалистическа България) 1
204 3.1. Социология, антропология и науки за културата Етнология (Етнопсихологически модели в образованието) 1
ОБЩО 38 2
ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ
205 2.1. Филология Общо и сравнително езикознание (Общо езикознание) 1 1
206 2.1. Филология Общо и сравнително езикознание (Балканско езикознание) 1 1
207 2.1. Филология Общо и сравнително езикознание (Индоевропейско езикознание) 1 1
208 2.1. Филология Български език (Фонетика) 1 1
209 2.1. Филология Български език (Морфология) 1 1
210 2.1. Филология Български език (Синтаксис) 1 1
211 2.1. Филология Български език (Лексикология) 1 1
212 2.1. Филология Български език (Социолингвистика) 1 1
213 2.1. Филология Български език (История на българския книжовен език) 1 1
214 2.1. Филология Български език (История на българския език) 1
215 2.1. Филология Български език (Старобългарски език) 1
216 2.1. Филология Славянски езици (Чешки език) 1
217 2.1. Филология Славянски езици (Полски език) 1
218 2.1. Филология Славянски езици (Сръбски и хърватски език) 1
219 2.1. Филология Славянски езици (Словенски език) 1
220 2.1. Филология Славянски езици (Словашки език) 1
221 2.1. Филология Славянски езици (Украински език) 1
222 2.1. Филология Славянски езици (История на руския книжовен език) 1
223 2.1. Филология Славянски езици (История на руския език) 1
224 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Сравнително балканско литературознание) 1 1
225 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Румънска литература) 1 1
226 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Албанска литература) 1 1
227 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Новогръцка литература) 1 1
228 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Западноевропейска литература) 2
229 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралияя (История на полската литература) 1
230 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (История на сръбската литература) 1
231 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (История на чешката литература ) 1
232 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (История на украинската литература) 1
233 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (История на словашката литература) 1
234 2.1. Филология Руска литература (Руски фолклор и етнология) 1
235 2.1. Филология Руска литература (Стара руска литература) 1
236 2.1. Филология Руска литература (Руска литература на XVIII век) 1
237 2.1. Филология Руска литература (Руска литература на XIX век) 1
238 2.1. Филология Руска литература (Руска литература на XX век) 1
239 2.1. Филология Руска литература (Съвременна руска литература - XXI век) 1
240 2.1. Филология Българска литература (Българска възрожденска литература) 1
241 2.1. Филология Българска литература (Българска литература от Освобождението до Втората световна война) 2
242 2.1. Филология Българска литература (Стара българска литература) 1
243 2.1. Филология Българска литература (Българска литература на XX век) 1
244 2.1. Филология Теория и история на литературата (Теория на литературата) 2
245 2.1. Филология Фолклористика (Антропология на българите. Български фолклор.) 1
246 2.1. Филология Теория и практика на превода (Теория на превода на славянските езици) 1
247 1.3. Педагогика на обучението по... Методика на обучението по литература 2 2
ОБЩО 47 15
ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ
248 2.1. Филология Семитско-хамитски езици (Арабско езикознание) 1 1
249 2.1. Филология Романски езици (Стилистика - португалски език) 1
250 2.1. Филология Романски езици (Съвременно румънско езикознание) 1
251 2.1. Филология Романски езици (Анализ на дискурса - френски език) 2
252 2.1. Филология Общо и сравнително езикознание (на английски език) 1
253 2.1. Филология Общо и сравнително езикознание (Новогръцки език) 1
254 2.1. Филология Общо и сравнително езикознание (Унгарски и български език) 1
255 2.1. Филология Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Китайско езикознание) 1
256 2.1. Филология Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Китайски език) 1
257 2.1. Филология Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Японски език) 1
258 2.1. Филология Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Съвременен корейски език - практическа лингвистика) 1
259 2.1. Филология Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Индийски езици и култура) 1
260 2.1. Филология Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Персийско езикознание) 1
261 2.1. Филология Теория и практика на превода (Немски език) 1
262 2.1. Филология Теория и практика на превода (арабски–български) 1 1
263 2.1. Филология Теория и практика на превода (Класически езици) 1
264 2.1. Филология Теория и практика на превода (Новогръцки език) 1
265 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Арабско литературознание) 1 1
266 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Арабско обществознание - Близкоизточни изследвания и ислямознание) 1 1
267 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Испанска литература XVIII-XXI век) 1
268 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Съвременна испаноамериканска литература XX-XXI век) 1
269 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Съвременна бразилска литература XX-XXI век) 1
270 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия - Британски и американски модернизъм (на английски език) 1
271 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия - Най-нови тенденции в американската литература от XXI век (на английски език) 1
272 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия - Викторианска литература (на английски език) 1
273 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия - Английска литература: от Ренесанс до Барок (на английски език) 1
274 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Японско обществознание) 1
275 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Японска литература и култура) 1
276 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Индийска литература и култура) 2
277 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Персийско литературознание) 1
278 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Съвременна турска литература) 1
279 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Нова румънска литература) 1
280 2.1. Филология Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Стара френска литература - Средновековие, Ренесанс, Класицизъм) 1
281 1.3. Педагогика на обучението по.... Методика на обучението по чужд език (Немски език) 1
ОБЩО 36 4
ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ
282 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Антропология на медиите) 2
283 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Визуална комуникация) 4
284 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Електронни медии) 3
285 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Интегрирани маркетингови комуникации) 2
286 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (История на българската журналистика) 2
287 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Интеркултурна комуникация) 2
288 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Култура и медии) 3
289 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Медиен език и стил) 2
290 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Медиен мениджмънт и комуникация) 2
291 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Международна журналистика) 3
292 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Онлайн журналистика и комуникация) 2
293 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Пресжурналистика) 3
294 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Спортна журналистика) 1
295 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Теория и история на рекламата) 2
296 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Теория на журналистиката и медиите) 2
297 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Теория на четенето) 1
298 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Типология и комуникация на книгата) 3
299 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Убеждаваща комуникация) 3
300 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Медии и комуникации (Управление на медийно съдържание в аудио-визуалните платформи) 3
ОБЩО 45
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
301 3.6. Право Теория на държавата и правото. Политически и правни учения (Обща теория на правото) 2 2
302 3.6. Право Теория на държавата и правото. Политически и правни учения (Защита правата на човека) 1 1
303 3.6. Право Римско частно право 1
304 3.6. Право Граждански процес 1
305 3.6. Право Гражданско и семейно право (Търговско право) 1 1
306 3.6. Право Гражданско и семейно право (Вещно право) 1 1
307 3.6. Право Трудово право и обществено осигуряване 1 1
308 3.6. Право Финансово право 2 2
309 3.6. Право Административно право и административен процес 2 2
310 3.6. Право Конституционно право 2 1
311 3.6. Право Криминалистика 1 1
312 3.6. Право Наказателно право (Криминология) 1
313 3.6. Право Наказателнопроцесуално право 1 1
314 3.6. Право Международно публично право 1 1
315 3.6. Право Международно частно право 1 1
316 3.6. Право Право на Европейския съюз 2 2
317 3.3. Политически науки Международни отношения 1 1
ОБЩО 22 18
ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА
318 1.2. Педагогика Социална педагогика 1
319 1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактиката (Теория на възпитанието) 1
320 1.2. Педагогика Сравнително образование 1
321 1.2. Педагогика Гражданско образование 1
322 1.2. Педагогика Предучилищна педагогика 3
323 1.2. Педагогика Медийна педагогика 3
324 1.2. Педагогика Специална педагогика 3 1
325 1.2. Педагогика Логопедия 2 1
326 1.3. Педагогика на обучението по... Методика на обучението в детската градина и началното училище по български език и литература 1
327 1.3. Педагогика на обучението по... Методика на обучението в детската градина и началното училище по домашен бит и техника 1
328 1.3. Педагогика на обучението по... Методика на обучението в детската градина и началното училище по математика и информационни технологии 1 1
329 1.3. Педагогика на обучението по... Методика на обучението в детската градина и началното училище по родинознание и природознание 1
330 1.3. Педагогика на обучението по... Методика на обучението по музика 4 2
331 1.3. Педагогика на обучението по... Методика на обучението по изобразително изкуство 2 2
ОБЩО 24 8
ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА
332 1.1. Теория и управление на образованието Образователен мениджмънт 1
333 1.1. Теория и управление на образованието Образователен мениджмънт (Мениджмънт на учебни групи и среди) 1
334 1.2. Педагогика История на педагогиката и българското образование 1
335 1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактиката (Основи на неформалното образование) 1
336 1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактиката (Философия на образованието) 1 1
337 1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактиката (Педагогическо общуване) 1
338 1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактиката (Електронно обучение) 1
339 1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактиката (Андрагогия) 1
340 1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дикдактиката (Теория на възпитанието) 1
341 1.3. Педагогика на обучението по… Методика на обучението по философски дисциплини 1 1
342 1.3. Педагогика на обучението по… Методика на обучението по български език и литература в началния етап на образованието 1
343 3.4. Социални дейности Социални дейности (Социална работа по проект) 1
344 3.4. Социални дейности Социални дейности (Ценностни аспекти на социалната работа) 1
ОБЩО 6 9
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
345 7.1. Медицина Педиатрия 1
346 7.1. Медицина Имунология 1
347 7.1. Медицина Ортопедия и травматология 1
348 7.1. Медицина Акушерство и гинекология 1
ОБЩО 4
           
ОБЩО 479 111