Начало / Новини / Новини и събития / Заповед на ректора на Софийския университет с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус)

   
Заповед на ректора на Софийския университет с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус)

ЗАПОВЕД

№ РД-19-124/8.03.2020 г.

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗВО и заповед № РД-01-114 от 05.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус)

НАРЕЖДАМ:

1. Да се преустановят присъствените учебни занятия в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ считано от 09.03.2020 г. до 15.03.2020 г., с изключение на вече насрочените държавни изпити, защити на дипломни работи и публични защити на дисертации, в случаите, когато е невъзможно да бъдат отложени.

Пропуснатите занятия ще бъдат наваксани след възобновяването им и след изготвянето на нов График на учебния процес. Дотогава препоръчвам поддържане на образователния процес неприсъствено чрез дистанционни средства, обучение в платформата Мудъл и др.

2. Да се преустановят всички масови мероприятия, провеждани в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, включително конференции, дискусии, публични лекции, представления, концерти и други културни събития, спортни прояви, катедрени и факултетни съвети и събрания и др. Неотложните решения на катедрените и факултетните съвети да се гласуват електронно.

Препоръчвам отлагането на планираните мероприятия за срок не по-ранен от края на месец април. Събитията, които не могат да бъдат отложени или е невъзможно да не бъдат проведени, се провеждат след писмено съгласуване с ректорското ръководство.

3. Да продължи онлайн приемането на заявления за явяване на изпити в първата кандидатстудентска сесия. Кандидатстудентска кампания продължава по обявения график, освен ако епидемиологичната ситуация и препоръките на Националния оперативен щаб не наложат друго.

4. Да се ограничи присъствената работа на администрацията на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Ръководителите на звена и началниците на отдели и сектори в срок до 15 ч. на 9 март 2020 г. да подадат график за присъствената работа на служителите за периода по т. 1, като осигурят необходимия минимум служители за поддържане на дейността на звеното, поддържането на работата на компютърните и информационни системи и дейностите, чиито срокове не могат да бъдат променяни – търгове по Закона за държавната собственост, отваряне на оферти по Закона за обществените поръчки и др. Служителите, които не са включени в графика, да изпълняват задълженията си дистанционно.

5. Препоръчвам максимално ограничаване на всички командировки и пътувания на академичния състав, служителите от администрацията и студентите в чужбина, освен по изключение в случаите, в които не могат да бъдат отложени или отменени.

6. Препоръчвам 14-дневен карантинен период на всички завръщащи се от чужбина членове на академичния състав, служители от администрацията и студенти, както и на чуждестранните преподаватели, изследователи и студенти, пристигащи от чужбина.

7. Сектор „Снабдяване“ да осигури материали за дезинфекция и хигиенни материали, които да бъдат поставени на подходящи места. Отговорниците за хигиенизирането да организират дезинфекциране на подовете и повърхностите в сградите на Софийския университет.

Възлагам контрола по изпълнението на заповедта на главния мениджър, заместник-ректорите по административната и по учебната дейност, деканите, ръководителите на звена и началниците на отдели и сектори.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица, членовете на академичния състав, служителите от администрацията и студентите.

АНАСТАС ГЕРДЖИКОВ

РЕКТОР

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО РАБОТАТА НА ПАРИЧНИЯ САЛОН НА СУ ЗА ПЕРИОДА 9 - 15 март 2020 г.