Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Начална училищна педагогика и чужд език

   

 

Насоченост, образователни цели
Бакалавърът по Начална училищна педагогика и чужд език получава академична общообразователна, чуждоезикова, психологопедагогическа, социолингвистична и психолингвистична подготовка, овладява основите на изкуствата (музика, изобразително, театрално и приложно изкуство), усвоява комуникативно-експресивни и практически умения за учебна, възпитателна и езикова реализация.

 

Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)
Продължителността на обучението е осем семестъра и включва задължителна, избираема и факултативна подготовка, която се провежда под формата на лекции, семинарни и практически упражнения. Дисциплините завършват с различни форми на контрол – теоретични и практически изпити, текущо оценяване на базата на проведени тестове, решени задачи с теоретико-приложен характер, разработени курсови работи, проекти, изследвания и презентации.

 

Професионални компетенции
Завършилите бакалвърска степен имат професионални компетенции да упражняват професията на начален учител и учител по чужд език с деца от начална училищна възраст в държавни, общински, частни и профилирани учебни заведения, да провеждат чуждоезиково обучение по съответния чужд език, както и да се занимават с научноизследователска и преподавателска работа.

 

Професионална реализация
Бакалавърът по Начална училищна педагогика и чужд език се реализира като преподавател и има право да провежда следните дейности в образователните, управленските и културно-просветни структури, обществените и спортни организации:
– учебно-възпитателна, научно-методическа, организационно-управленска дейност;
– експертна, консултативна, диагностично-прогностична и културно-просветна дейност;
– чуждоезиково обучение.
Завършилите специалността Начална училищна педагогика и чужд език намират широка професионална реализация като: начален учител; учител по чужд език в началния етап на основната степен на средното образование ; учител-възпитател в начална училищна възраст; педагог-психолог в начална училищна възраст; ръководител и преподавател в центрове за работа с деца в детски школи и групи за дейности по интереси; научна и научно-помощна длъжност; длъжност в детските отдели и институциите за масова и художествена комуникация; консултант-експерт в институции, в които се работи с деца от начална училищна възраст; в диагностични и прогностични центрове; консултант и ръководител на деца от начална училищна възраст към държавни, общински и частни образователни институции.