Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Ас. Николина Милкова Танкушева, Факултет по науки за образованието и изкуствата

зала № 213 на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на ас. Николина Милкова Танкушева, докторант на самостоятелна подготовка, на тема „Дидактическа технология за развиване на координационните способности на ученици от начална училищна възраст чрез гимнастиката“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението в детската градина и началното училище по физическо възпитание и спорт).

Председател на научното жури: проф. д-р Анжелина Георгиева Янева-Прокопова – СУ “Св. Климент Охридски”

  • Автореферат – БГ / EN

Рецензии:

  • доц. д-р Георги Владимиров Игнатов – БГ / EN
  • проф. д-р Росица Стефанова Църова – БГ / EN

Становища:

  • проф. д-р Анжелина Георгиева Янева-Прокопова – БГ / EN
  • доц. д-р Недялка Иванова Маврудиева – БГ / EN
  • доц. д-р Тодор Желязков Маринов – БГ / EN