Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Катедри / Климатология, хидрология и геоморфология / Научни проекти / Природната среда в Пирин планина в условията на климатични промени, ФНИ - МОН, Договор № ДН14/6 от 13 декември 2017г., ръководител проф. д-р Г. Рачев

   

Проектът Природната среда в Пирин планина в условията на климатични промени представлява комплексно изследване, което ще даде отговор на въпроса за влиянието на климата върху цялостното състояние на природната среда в Пирин. Акцент на изследванията e влиянието на микроклиматичните особености върху различни по големина земни форми, където се задържат или се оттичат води, изветрели материали и почва, както и се формират характерни растителни местообитания. Ще бъдат проследени особеностите на синоптичните обстановки при проявата на екстремни метеорологични явления, които са в състояние да ускорят различни рискови процеси.

Основна цел на научните изследвания по проекта е дефиниране и характеристика на промените в природната среда в резултат от климатичните изменения.

Основната цел се конкретизира със следните специфични подцели (или задачи):

  1. Дефиниция на характера на климатичните промени.
  2. Регистриране на промените в състава и разпространението на растителните съобщества.
  3. Дефиниция и анализ на промени в количеството и качеството на водите.
  4. Регистриране и анализ на промени в скоростта на протичане на екзогенните геоморфоложки процеси и като резултат:
  5. Проучване на геоморфоложкия, хидроложки и метеорологичен риск в Пирин и връзката помежду им.

 

При изследването се ръководим от научната парадигма за динамичността на природната система. В случая тя се изразява посредством промените в режима и стойностите на температурата и валежите, които променят скоростта на редица процеси, протичащи по земната повърхност: мразови, склонови, флувиални и др. Като цяло те са свързани с разрушаването на скалната основа и придвижването на разрушените маси заедно с водните потоци от по-високите към по-ниските територии. Чувствителен индикатор за тези промени се явява растителността и затова ще бъде изследвано нейното състояние в условията на променящата се абиота. Трудно може да се каже обаче какви ще бъдат параметрите на тези изменения в контекста на тенденциите за бъдещо затопляне без мониторингови данни. За най-уязвимите за тези промени територии – високите части на планините, такива данни изцяло липсват. За намаляване и възможно отстраняване на риска от недостатъчно данни за изследванията по проекта екипът монтира в ключови участъци автоматични метеорологични станции и датчици за измерване на основни метеорологични параметри (температура на въздуха, валежи, влажност, вятър, атмосферно налягане) и температура на почвата.