Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Катедри / Дидактика / Преподаватели / проф. д-р Бончо Господинов

   
Длъжност
 • Преподавател
Области на научен интерес
 • Научни изследвания в образованието и социалната работа
 • Педагогика
 • Дидактика
 • Подготовка на учители
 • Качество на образованието
Преподавателска дейност

Бакалавърска степен

 • Основи на педагогическите изследвания
 • Емпирични изследвания в социалната работа
 • Педагогика

 

Магистърска степен

 • Управление на качеството на образованието
 • Методология и методи на педагогическите изследвания
 • Работа с ученици, застрашени от отпадане от училище
 • Социално-педагогическа диагностика и оценяване

 

Изследователска работа
 • Педагогически статус на образованието
 • Качество на образованието
 • Базова подготовка и продължаваща квалификация на учителите
Научно ръководство - докторантури
 • Гарабед Баракян – тема “Превенция на употребата и злоупотребата с наркотици в Република България”
 • Моника Борисова-Богданова – тема “Социално-педагогически измерения на приемното семейство”
 • Мария Иванова-Тепавичарова – тема “Модел за обучение в социални умения на лица със зависимост от психоактивни вещества”
 • Туул Селенге – тема „Основни тенденции в развитието на университетското образование в Монголия и България след 1990 г.“
 • Жанета Цонева – тема „Модел на социална работа с наркозависими“
 • Елена Тукидиду – тема: „Ефективност на училището в кипърската образователна реалност: проучване на позициите на специалисти и потребители“
 • Биляна Гъркова – тема „Домашното образование в България – поява, актуално състояние, перспективи ”
 • Пламен Колев – тема „Ефективност на резидентните социални услуги за деца и младежи с увреждания“
Избрани публикации
 • Господинов, Б. Ефективност на обучението. Същност и отделни аспекти на осъществяване. “СЕМА 2001”, Пловдив, 1998.
 • Господинов, Б. За професионалния профил на социалния работник. – Стратегии на образователната и научната политика. 2003, кн.1, (съавтор).
 • Господинов, Б. Институции и субекти на пазара на труда. С., 2004, (съавтор).
 • Господинов, Б. За дидактическия статус на образованието. В: Качество на образованието – дидактически измерения. С., 2005.
 • Господинов, Б. Педагогическа квалификация на учителите и качество на образованието. В: 120 години университетска педагогика. Между традицията и новите реалности. С,. 2008.
 • Господинов, Б. Към въпроса за базовата педагогическа подготовка на учителите. В: Съвременното обучение между теорията и практиката. С., 2009.
 • Господинов, Б. Европейско образование. Документи, добри практики, библиографии. Габрово, 2011, (съавтор).
 • Господинов, Б. Педагогическо взаимодействие и качество на образованието. В: „Детето във фокуса на педагогическото взаимодействие и социалната работа”. С., 2014.
 • Господинов, Б. Педагогика. С., 2018, (съавтор).
 • Господинов, Б. Теоретико-практически аспекти на обучението в слети класове. С., 2016, (съавтор).
 • Господинов, Б. Научното педагогическо изследване. Методологически, технологични и методически аспекти. С., 2016.
Езици
 • английски, руски
За връзка