Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Преподаватели и служители / ФНИ на МОН - нови конкурси по международни програми

   
1

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ ИНФОРМИРА ЗА ТРИ НОВИ КОНКУРСА ПО МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ

 

 

Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) съобщава за три нови конкурса по международни програми:

 • - Конкурс с проектни предложения по програма M-ERA;
 • - Шести международен конкурс по програма CONCERT-Japan;
 • - Предстоящ конкурс по програма Southeast Asia – Europe.

 

Допустими бенефициенти за конкурсите са:
1) акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1, т. 7 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор"
2) научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор"

 

Информация, насоки и документация за българските участници, относно подаването на документите във Фонд „Научни изследвания“, са налични тук:

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКУРСИТЕ

 

1) КОНКУРС С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА M-ERA

Програма М-ERA предоставя възможности за дългосрочно сътрудничество между научно-изследователски колективи в областта на материалознанието, природните и инженерните науки. В консорциума участват 30 национални финансиращи организации от 24 държави. В конкурсната сесия ще бъдат финансирани проектни предложения в следните тематични области:

 • Моделиране в материалознанието – техники и процеси (Modeling for materials engineering and processing)
 • Иновативни повърхности, покрития и интерфейси (Innovative surfaces, coatings and interfaces)
 • Високо производителни композити (High performance composites)
 • Функционални материали (Functional materials)
 • Нови стратегии за съвременни технологии, базирани на материали, с приложение в медицината (New strategies for advanced material-based technologies in health applications)
 • Материали за тримерно принтиране (Materials for additive manufacturing)

Брошура за конкурса

Покана за кандидатстване

Указания за подаване на проектни предложения

Инструмент за търсене на партньорски организации

Крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в първия етап от конкурса е 18 юни 2019 г.

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 450 000 лева за целия конкурс, като се предвижда да бъдат финансирани до 3 проекта с българско участие, с максимална сума за един проект до 150 000 лева (Решение на ИС с Протокол № 5 от 22.03.2019 г.)

Освен вече посочените документи към Националните изисквания, участниците трябва да представят проект на бюджет за пълния срок на изпълнение на проекта и писмо от водещия партньор с потвърждение за включване на българската организация в съответния консорциум.

Повече информация можете да откриете на сайта на ФНИ тук: https://www.fni.bg/?q=node/895

 

2) ШЕСТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ПО ПРОГРАМА CONCERT-JAPAN
CONCERT-Japan e обща инициатива на страните от Европейската общност и Япония за сътрудничество в областта на науката, технологиите и иновациите чрез съвместно финансиране на научно-изследователски проекти.

Темата на конкурса е: „ИНТЕЛИГЕНТО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ ЗА УСТОЙЧИВО ОБЩЕСТВО“ (“SMART WATER MANAGEMENT FOR SUSTAINABLE SOCIETY”). Поканата е отворена за научни колективи, които да представят общи проекти за развитие на иновативни системи и технологии при използване и управление на водните ресурси в дългосрочен аспект.

Условия на конкурса:

 • Проектите по програмата да бъдат със срок за изпълнение от 3 години.
 • Проектните предложения ще се подготвят и подават от консорциум, в който трябва да участват научни колективи от поне две европейски държави и Япония.

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 586 749 лева, с максимална сума за един проект до 195 583 лева (Решение на ИС с Протокол № 4 от 08.03.2019 г.).
Крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в първия етап от конкурса е 14 юни 2019 г.

Материалите за предстоящия конкурс са достъпни в сайта на програмата: http://concert-japan.eu/. Освен вече посочените документи към Националните изисквания, участниците трябва да представят проект на бюджет за пълния срок на изпълнение на проекта и писмо от водещия партньор с потвърждение за включване на българската организация в съответния консорциум.

Повече информация можете да откриете на сайта на ФНИ тук: https://www.fni.bg/?q=node/911

 

3) ПРЕДСТОЯЩ КОНКУРС ПО ПРОГРАМА SOUTHEAST ASIA – EUROPE

Фонд „Научни изследвания“ информира, че предстои да бъде обявен международен конкурс по програма Southeast Asia – Europe, като ФНИ ще участва като финансираща организация за втора поредна година.
Southeast Asia — Europe e обща инициатива на страните от Европейската общност и Югоизточна Азия за сътрудничество в областта на науката, технологиите и иновациите чрез съвместно финансиране на научно-изследователски проекти.

Поканата ще бъде отворена за научни колективи, които да представят общи проекти в следните тематични области:

1.Water. Integrated Water Resource management

2. Nanotechnologies

3. ICT. ICT for innovative service creation based on existing technologies including end-users through living labs or innovation hubs

4. Waste.

4.1. ICT solutions for Waste management (urban/industrial/reducing marine litter)

4.2. Waste Management (no ICT focus -urban/industrial, incl. management of chemical and low level radioactive waste produced in various applications of radiation sources

5. Infection Deseases. Infectious Diseases (incl. Antimicrobial Resistance)

6. Food

6.1. Research for sustainable food production along the whole agri-food chain

6.2. Aquaculture

7. Restorative /regenerative economy

8. Machine Learning

Условия на конкурса:

 • Проектите по програмата да бъдат със срок за изпълнение от 3 години.
 • Проектните предложения ще се подготвят и подават от консорциум, в който трябва да участват научни колективи от поне две европейски държави и държава от Югоизточна Азия, от страните които са подписали Споразумение за присъединяване към консорциума.

Крайния срок за подаване на проектни предложения за участие ще бъде обявен при публикуване на поканата за конкурса през м. юни 2019 г.

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 782 332 лева за целия конкурс, с максимална сума за един проект до 195 583 лева.

Повече информация можете да откриете на сайта на ФНИ тук: https://www.fni.bg/?q=node/913

 

Контакти за допълнителна информация по въпроси за трите конкурса:
д-р Милена Александрова, Фонд „Научни изследвания“,
тел: +359 884 171 363, Email: aleksandrova@mon.bg