Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / КОНКУРС ЗА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

   

 

КОНКУРС ЗА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

 

В рамките на първия етап на Националната програма „Млади учени и постдокторанти“ (https://www.mon.bg/bg/100542 ) Факултетът по класически и нови филологии обявява конкурс за:

 

 

 

 

Брой места

 

 

Работно време

 

 

Месечно възнагражд.

 

 

Срок

 

 

Млади учени[1]

 

 

3

 

 

4 часа

 

 

450 лв

 

 

6 месеца

 

 

Постдокторанти[2]

 

 

3

 

 

4 часа

 

 

750 лв

 

 

6 месеца

 

 

1

 

 

8 часа

 

 

1500 лв

 

 

6 месеца

 

 

 

  1. 1. Кой има право да кандидатства?

Кандидатите трябва да отговарят на дефинициите за „млад учен“ и „постдокторант“ до края на срока на договора. Това означава, че кандидатите за място на млад учен трябва да са придобили първа ОКС „магистър“ най-рано на 1.10.2009г, а кандидатите за място на постдокторант трябва да са придобили ОНС „доктор“ най-рано на 1.10.2014г.

Местата за млади учени и постдокторанти с работно време 4 часа са насочени към щатни преподаватели на ФКНФ.[3]

Мястото за постдокторант с работно време 8 часа е насочено към лица, които не работят на трудов договор в СУ.

 

 

  1. 2. Задължения на одобрените кандидати.

Одобрените кандидати ще бъдат назначени за осъществяване на научно изследване по тема, съобразена с научните приоритети, заложени в НСРНИ[4] в РБ 2017-2030 и ИСИС[5] на РБ 2014-2020.

От особено значение за Факултета по класически и нови филологии са следните приоритети:

За насочени фундаментални изследвания[6]: културно-историческо наследство, национална идентичност и развитие на културата на обществото, с акцент върху съпоставителни изследвания в сферата на езика, литературата и културата като цяло.

За приложни изследвания[7]: информационни и комуникационни технологии, в частност езикови технологии.

Ще бъдат подкрепени и качествени проекти, насочени към чисти фундаментални изследвания[8] в сферата на науките за езика, литературата и културата.

Темата на изследването се предлага от кандидата под формата на проектно предложение, което се представя на етап кандидатстване. Планираното изследване може да е самостоятелно или част от национален или международен научно-изследователски проект.[9]

В края на срока на договора кандидатите представят отчет за планираната дейност (по образец).

Проектното предложение и отчетът се оценяват от експерти – хабилитирани преподаватели, които работят в същата научна област като тази, в която попада темата на научното изследване.

При висока оценка за осъщественото научно изследване и оповестяването на неговите резултати младият учен/постдокторантът ще получи възможност за удължаване на договора (при условие, че ФКНФ получи сума по националната програма за следващата академична година).

 

 

  1. 3. Документи за кандидатстване.

 

3.1. Заявление за участие в конкурса (по образец);

3.2. Автобиография (по образец);

3.3. Декларация (по образец)

3.4. Копие от диплома за придобита първа ОКС «магистър» или първа ОНС «доктор», в съответствие с мястото, за което се кандидатства;

3.5. Списък с резултати от научно-изследователска дейност:

(а) публикации;

(б) непубликувани доклади от научни конференции;

(в) участия в изследователски проекти[10];

(г) научни специализации;[11]

 

3.6. Проектно предложение (по образец).

3.7. Материали с доказателствен характер (когато не е налична надеждна информация онлайн):

● Копие от удостоверения за участие в научни специализации;

● Копие от удостоверения за участие в научни конференции или от програмите на конференциите, в които е видно името на кандидата;

● Копие от публикации.

Документите се подават на хартиен и елетронен носител.

 

Къде: Деканат на ФКНФ (каб. 231 на Ректората на СУ)

На кого: инспектор Радослава Масларска (rmaslarska@uni-sofia.bg , тел: 02-9308-381)

До кога: 28.02.2019г.

 

  1. 4. Етапи на конкурса:

Оценяване: до 11.03.2019г. ( критерии )

Уведомяване на кандидатите: до 12.03.2019г.

Назначаване на одобрените кандидати: от 01.04.2019г.

 

[1] "Млад учен" е лице, което извършва научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на първа образователно- квалификационна степен "магистър", но не повече от 10 години след придобиването ѝ. (Закон за насърчаване на научните изследвания).

[2] "Постдокторант" е учен, който е придобил първа образователна и научна степен "доктор", но не повече от 5 години след придобиването ѝ. (Закон за насърчаване на научните изследвания).

[3] Нямат право да кандидатстват, ако работят на втори трудов договор.

[4] Национална стратегия за развитие на научните изследвания

[5] Иновационна стратегия за интелигентна специализация

[6] Фундаментални изследвания, инспирирани от ясното очакване на полза и възможни дългосрочни приложения (НСРНИ).

[7] Изследвания, насочени към решаване на конкретни проблеми в практиката (НСРНИ).

[8] Изследвания, които включват експериментална или теоретична работа, предприета с цел придобиване на нови знания за фундаменталните причини за явленията или наблюдаемите факти, без да се има предвид пряко практическо приложение или използване (НСРНИ).

[9] Проекти, финансирани от Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации; Проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания“ или Национални научни програми.

[10] Моля, отбележете Вашата роля в проекта. Отбележете също източника на финансиране: “Фонд научни изследвания” към СУ, “Фонд научни изследвания” към МОН, оперативна програма, фонд на ЕС или друг външен донор.

[11] Моля, отбележете публикациите, докладите и проектите, които имат пряко отношение към темата на Вашето проектно предложение. Дайте линкове към информация за публикациите, докладите и проектите в интернет, ако е приложимо.