Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Илия Никола Бело, Факултет по науки за образованието и изкуствата

зала № 213 на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Илия Никола Бело, редовен докторант на тема „Транскултурни аспекти на приобщаващите политики и приобщаващите практики в образованието на ромите“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика).

Председател на научното жури: проф. д-р Лучия Малинова Ангелова – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: