Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по науки за образованието и изкуствата - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по професионално направление 1.2. Педагогика /Специална педагогика - Логопедия/, обявен в ДВ, бр. 33/17.04.2018 г.

   

Кандидат: доц. дпсн Нели Цветанова Василева

Председател на научното жури: проф. дпн Цветанка Луканова Ценова, СУ „Св. Климент Охридски“

Материали:

 

Рецензии:

 

 

 

Становища:

 

 

 

 

 

Заключителното заседание ще се проведе на 28.09.2018 г. 11.00 ч. в кабинет № 315 на ФНПП.