Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по науки за образованието и изкуствата - архив конкурси / Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" по професионално направление 3.2. Психология (Педагогическа психология), обявен в ДВ бр. 24/16.03.2018 г.

   

Кандидат: доц. д-р Маргарита Ангелова Стефанова-Бакрачева