Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / ас. Гергана Михайлова Михайлова - Недкова, Факултет по начална и предучилищна педагогика

зала № 2 на Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на ас. Гергана Михайлова Михайлова - Недкова, докторант на самостоятелна подготовка на тема „Място и роля на илюстрацията за развитие на творческата активност в изобразителните дейности на 6-8-годишните деца“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика /Предучилищна педагогика/.

Председател на научното жури: доц. д-р Анна Илчева Цоловска – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: