Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Ивелина Пенчева Кючукова, Исторически факултет

Нова конферентна зала, Ректорат

Защита на дисертация на тема: "Европейски владетелски средновековен костюм /средата на ХІ - средата на ХІV век/" за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.2. История и археология. Докторантка на самостоятелна подготовка, отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Ивайла Попова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: