Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Ивета Тонева Пилева, Философски факултет

Ректорат, Заседателна зала 1

Защита на дисертационен труд на Ивета Тонева Пилева на тема „Нагласи към храненето, модели на хранително поведение и благополучие“ за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ по професионално направление 3.2. Психология (Психология на здравето).

Председател на журито: Проф. д.пс.н. Ирина Любенова Зиновиева

Автореферат

Рецензии:

Становища: