Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Стефан Любенов Иванов, Философски факултет

Зала 63, Ректорат

Публична защита на дисертационен труд на тема "Естетически режими на визуалните образи на Франсис Бейкън. Традиция и трансформация" за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.3 Философия (Естетика) на Стефан Любенов Иванов, редовен докторант, отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Огнян Касабов

Автореферат

Рецензии:

Становища: