Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по науки за образованието и изкуствата - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт в началното училище), обявен в ДВ, бр. 91/14.11.2017 г.

   

Кандидат: доц. д-р Елена Николова Джамбазова-Спасунина

Председател на научното жури: проф. д-р Божидар Михайлов Ангелов, СУ „Св. Климент Охридски“

 

Материали:

 

 

Рецензии:

 

 

Становища:

 

Заключителното заседание ще се проведе на 25.04.2018 г. от 13.00 ч. в кабинет № 315 на ФНПП.