Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Ася Милчева Георгиева, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Двойната роля на социалните медии като източник на кризи и инструмент за овладяването им в контекста на корпоративните комуникации” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Онлайн журналистика), редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Научен ръководител: проф. д-р Грета Дерменджиева

Председател на научното жури: проф. д-р Чавдар Христов

Автореферат

Рецензии:

проф. д-р Чавдар Христов

проф. д.н. Руси Маринов

Становища:

проф. д-р Грета Дерменджиева

проф. д-р Магдалена Костова-Панайотова

доц. д-р Стела Ангова