Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / София Симеонова Ангелова, Философски факултет

Ректорат, зала 63

Публична защита на дисертационен труд на София Симеонова Ангелова, редовен докторант по професионално направление 2.3. Философия /Философия с преподаване на английски език/ за присъждане на образователна и научна степен „доктор”. Тема на дисертацията: „Философия на превода – между буквалното и интерпретацията”(„Philosophy of Translation: Between the Literal and the Interpretation”).

Председател на научното жури: доц. д-р Димка Иванова Гичева - Гочева

Автореферат

Рецензии:

Становища: