Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Светлина Георгиева Колева, Философски факултет

63 аудитория, Ректорат

Защита на дисертация на тема „ТРИКОМПОНЕНТЕН МОДЕЛ НА ПСИХОПАТНИ ЛИЧНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ“ за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 3.2. Психология, докторска програма по Възрастова и педагогическа психология (Психология на развитието в детска и юношеска възраст).

Председател на журито: Доц. д-р Евдокия Кънчева Христова-Славчева

 

Приложени:

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: