Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Мария Ангелова Рогова, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Мария Ангелова Рогова, на тема "Ин витро размножаване на българския ендемит Achillea thracica: възможност за ex situ опазване на рядък, застрашен и защитен вид от българската флора", за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Физиология на растенията-Ин витро култивиране на лечебни растения), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: проф. д-р Венета Капчина-Тотева
Председател на научното жури: доц. д-р Ганка Чанева

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: