Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Георги Петров Христов, Философски факултет

бул.“Цариградско шосе“ №125, блок 4, зала 305

Защита на дисертация на тема „Аспекти на политическото насилие: Нарковойната в Мексико и фактори, въздействащи върху избухването и динамиката и“ с научен ръководител Доц. д-р Любов Григорова Минчева за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 3.3 Политически науки (Международни отношения). Докторант на самостоятелна подготовка.

Председател на научното жури: доц. Красен Станчев

Автореферат

Рецензии:

Становища: