Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Философски факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 3.6. Право (Право на Европейския съюз), обявен в ДВ, бр. 31 от 18.04.2017 г.

   

Кандидат: гл.ас. д-р Станислав Кръстев Костов