Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Мира Изак Бивас, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Защита на докторска дисертация на Мира Изак Бивас на тема „Диференциални включвания с неизпъкнала дясна част” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.5 Математика, докторска програма „Математически анализ“. Докторант редовна форма на обучение.

 

Научен ръководител: проф. д-р Надежда Рибарска

 

Председател на научното жури: доц. д-р Надя Златева

 

 

Автореферат

 

Рецензии:

проф. дмн Асен Дончев

проф. д-р Цанко Дончев

 

Становища:

акад. проф. дмн Петър Кендеров

проф. д-р Надежда Рибарска

доц. д-р Надя Златева