Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Райна Милкова Алашка, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Защита на докторска дисертация на Райна Милкова Алашка на тема „Приложение на вероятностни модели за анализ на резултати от изпити и тестове“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по …, докторска програма „Методика на обучението по математика и информатика“. Докторант на самостоятелна подготовка.

 

Научен ръководител: проф. д-р Кирил Банков

Председател на научното жури: проф. д-р Марусия Божкова

 

Автореферат

 

Рецензии:

проф. д-р Марусия Божкова

доц. дпн Наталия Павлова

 

Становища:

проф. д-р Огнян Касабов

проф. д-р Кирил Банков

доц. д-р Красимир Николов