Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Докторантури / Придобиване на образователната и научна степен “доктор” / Архив / Лидия Манолова Димитрова, Факултет по химия и фармация

Заседателна зала на Факултет по химия и фармация, бул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1

 

Публична защита на дисертационния труд на Лидия Манолова Димитрова на темаСтабилизация на пени и емулсии с протеина хидрофобин и негови смеси с други протеини” по професионално направление 4.2. Химически науки (Теоретична химия - макрокинетика). Редовен докторант.

Научни ръководители: акад. проф. дфзн Петър Атанасов Кралчевски, доц. д-р Кръстанка Георгиева Маринова

Научен консултант: чл. кор. проф. дмн Красимир Д. Данов

Председател на научното жури: проф. д-р Славка Стоянова Чолакова

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107