Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Бакалавърски програми / Факултет по педагогика / Педагогика / Обучение / Конспект за държавен писмен изпит

   

 

/Утв. ФС, Протокол № 3/17.01.2006 г./

 

 

ТЕМИ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

по

ПЕДАГОГИКА

 

 

1. Статут на педагогиката

2. Цели и целеполагане в образованието, възпитанието и обучението

3. Развитие, социализация, възпитание.

4. Възпитателен процес.

5. Самовъзпитание на личността.

6. Форми и методи на възпитание.

7. Съдържателни аспекти на възпитанието.

8. Фактори на възпитанието.

9. Обучението като процес и дейност.

10. Ученето като компонент на обучението.

11. Съдържание на обучението.

12. Технологични модели на обучение.

13. Класно-урочната система и нейните алтернативи.

14. Оценяването в обучението. Проблеми и подходи.

15. Съвременни аспекти на интегрирането на информационните и комуникационните технологии в обучението и образованието.

16. Специфични особености на обучението на възрастните.

17. Управление на училището като организация.

18. Конструиране и осъществяване на педагогическо изследване.

19. Приоритети на професионалната подготовка и образование.

20. Класически педагогически идеи – ХVІІ-ХІХ век.

21. Реформени педагогически идеи от края на ХІХ до средата на ХХ век в Европа и САЩ.

22. Общо и професионално образование, отразено в просветното законодателство на България (1878-1944 г.).

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА

 

 

  1. Анализ на състоянието на образователната система в Р България, УСО, 97/1-2
  2. Андреев, М. Интегративни тенденции в обучението. С., Народна просвета, 1986.
  3. Андреев, М. Дидактика. С., Народна просвета, 1987.
  4. Андреев, М. Технологическа функция на дидактическите обобщения. – Народна просвета, 1987, № 5
  5. Андреев, М. Оценяването в училище. С., Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 1995.
  6. Андреев, М. Процесът на обучение. Дидактика. С., Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 1996.
  7. Андреев, М. Особености на дидактическото познание. – Стратегии на образователната и научната политика.1997, № 2.
  8. Антология по теория на възпитанието,съавт. Л.Димитров, С., 1997.
  9. Атанасов, Ж. Люлюшев, М., Колев, Й., Чавдарова, А., Долапчиев, С. История на педагогиката и българското образование. Изд. къща АСТА, В. Търново, 1993.

10.Беспалко, В., Основи на теорията на педагогическите системи. С., Народна просвета, .......

11. Бижков, Г.Методология и методи на педагогическите изследвания. С., 1983.

12. Бижков, Г. Педагогическа диагностика. С., 1999.

13. Бижков, Г. и др. Сравнително образование. С., 1999.

14. Бижков, Г. Реформаторска педагогика.Изд. Просвета,София, 1994.

15. Василев, Д. Проверяването и оценяването на дидактическите тестове. С., Народна просвета, 1987.

16. Василев, Д. Професионална педагогика. С., 1993.

17. Василев, Д. Педагогика – Ч. 1 С., 1992.

18. Василев, Д. Теория на възпитанието. П., 1994

19. Господинов, Б. Ефективност на обучението. Същност и отделни аспекти на осъществяване. Пловдив, 1998.

20. Гюрова, В. Образованието на възрастните и предизвикателствата на 21 век. –Педагогика, 1998, № 2.

21. Гюрова, В. Андрагогия. С., 1998.

22. Гюрова, В. Образованието на възрастните в системата на непрекъснатото образование. Сп. “Педагогика”, 1996/11.

23. Делор, Ж. Образованието – скритото съкровище (Доклад за образованието на ХХІ век през ЮНЕСКО) С., 1997.

24. Европейско гражданско образование (сборник документи с коментар) С., 1999.

25. Димитрова, Г. и колектив. Теория на възпитанието. С., 1999 - 2000. (източници към всяка тема неразделна част от препоръчаната литература).

26. Европейска комисия. Бяла книга. Да преподаваме и учим – към обществото на познанието. С., 1996.

27. Европейска социална харта. Бюлетин по труда. Бр. 4, 1999.

28. Завганский, В. И. Методология и методика дидактического исследования. М., 1982.

29. Закон за закрила на детето. ДВ, бр. 48, 2000

30. Закон за професионално образование и обучение. ДВ, бр. 68, 1999.

31. Закон за народната просвета. ДВ, бр. 86, 1991, изм. и допълнение 1998, бр. 36.

32. Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, ДВ, бр. 67, 1999.

33. Иновации в управление на образованието и училището. С., НИД, 1999.

34. Катански, Ч. Същности и характеристики и основни форми на продължаващото обучение. В: Юбилеен годишник,НИО.С., 2000.

35. Кинг, А. Първата глобална революция. С., 1992.

36. Кларин, М., Педагогическая технология в учебном процессе. М., 1989.

37. Конвенция на ООН за правата на детето. С., 1990.

38. Краевский, В. В. Проблеы научного обоснования обучения. М., 1977.

39. Личната ориентация в непрекъснатото образование. Сп. Педагогика, 1996/2.

40. Люлюшев, М., Колев, Й., Чавдарова, А., Сачкова, Е., Атанасова, В., История на педагогиката. Изд. “АБАГАР”, В. Търново, 1996.

41. Люлюшев, М., Колев, Й., Чавдарова, А., Сачкова, Е. и др. История на педагогиката и българското образование. Изд. “Веда Словена-ЖГ”, София, 1998.

42. Маджарова, К. и др. Автономията на училището, изменения и алтернативи. С., 2000.

43. Македонска, М., Образованието на възрастни в България, Пед., 1995/4.

44. Махмутов, М., Современы урок. М., Педагогика, 1995.

45. Методы системного педагогического изследования. ., 1980.

46. Мерджанова, Я. Професионално образование и подбор на кадри в Европа. С., 2000.

47. Мерджанова, Я. Изследването в образованието като полезно упражнение не само за изследователя, но и за самото образование. Педагогика, 2000, № 3.

48. Наредба №9 за частните училища.ДВ,1995, бр. 3 УСО, 1996/1.

49. Онищук, В. А. Типы, структура и методика урока в школе. Киев, 1976.

50. Описание на управленските нива и взаимодействие между тях в образователната система на Р. България, УСО, 1/1998.

51. Павлов, Д. Образователни технологии. С., 2000, І и ІІ част.

52. Попов, Л. Отраженията на педагогическата реалност.С.,1996

53. Попов, Л. Обектът на педагогиката. С., 1997.

54. Попов, Н., Г. Бижков. Образователни системи в Европа. С.,1997.

55. Петров, П. Образованието на възрастните в системата на непрекъснатото образование. Сп. Педагогика, 1996/11.

56. Петров, П. Проява и развитие на институционализираните системи за училищно управление. Пед., 1994/5.

57. Правилник за прилагане за ЗНП. ДВ, бр. 68, 1999.

58. Правилник за устройството и дейността на инспекторатите по образованието на МОН. ДВ, бр. 96, 2000.

59. Рузавин, Г. И. Методы научного исследования. М., 1974.

60. Савова, Ж. Национална система за тестиране и оценяване на училищните постижения в Англия.- Педагогика, 1991,№ 10

61. Савова, Ж. Училището в търсене на себе си. Училище,1992,№1

62. Ташева, Ст. Д. Павлов. Иновации в технологията на обучение при професионалната подготовка. С., 2000.

63. Тофлър, А. Шок от бъдещето. С., 1992.

64. Унт,И.Индивидуализация и дифференциация обучения. Л.,1990.

65. Цакова, Й. Продължаващо професионално обучение – теоретико-методологична рамка. В: Юбилеен годишник, НИО, 2000.

66. Хиляда и триста години България и българското образование. С., 1983

67. Шмит, Х. Размисли за техническото и професионално образование приз 90-те години и след това. – Перспективи, бр. 94, 1995.

68. Яковлева, Н., А. М. Сохор. Методика и техника урока в школе. М., 1985.