Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Архив / Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" по професионално направление 2.1. Филология (Теория и практика на превода – гръцки език), обявен в ДВ, бр. 58/26.07.2016 г.