Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Магистърски програми / Философски факултет / Специалност Културология / Мениджмънт и социализация на културното наследство

   

Пълна информация за приема на магистри във Философски факултет можете да намерите на http://ma.su-phls.info/

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководител: доц. д-р Георги Вълчев

е-mail: g_vulchev@yahoo.com

Секретар на програмата: Ангелина Чипева - chipeva@phls.uni-sofia.bg

P3050047

Магистърската програма Мениджмънт и социализация на културното наследство има интердисциплинарен, специализиращо-профилиращ характер с конкретна практическа насоченост, даваща допълнителни знания и умения в областта на културното наследство и неговата социализация в контекста на съвременните тенденции в развитието на културния туризъм – едно все повече очертаващо се като приоритетно направление в структурата на туристическите услуги.

 

Предизвикателствата и проблемите, които възникват при реализацията на тези намерения, са свързани с изграждането на адекватни стратегии за опазване и интеграция на културното наследство, превръщайки го в катализатор на новите процеси както в сферата на културата, така и в тази на туризма. Подходът към културното наследство е комплексен, като в него, освен традиционните археологически и исторически паметници, се включват архитектурата, художественото наследство и галеристиката, етнографското наследство (включително традиционни занаяти, всекидневна култура, кулинария), музейната инфраструктура и културният пейзаж.

 

По-конкретно магистърската програма „Мениджмънт и социализация на културното наследство” подготвя специалисти за следните професионални области:

 

 • държавно и общинско управление и администрация на културното наследство;
 • частни фирми, имащи за предмет на дейност културното наследство;
 • бизнес организации и културни индустрии, имащи отношение към културното наследство;
 • дейности, които предполагат експерти, оператори, организатори и аниматори на културни продукти и събития;
 • културно-информационни институти в чужбина;
 • музеи и галерии;
 • агенции за културен туризъм;
 • фестивали, конкурси, чествания и други културни събития;
 • изследователи и преподаватели в областта на културата;
 • свободни професии (консултант, аниматор, продуцент).

 

Съзнателно търсеният баланс между теоретични познания и практически умения позволява на завършилите програмата успешно да се реализират професионално във всички сфери на културния туризъм, в културни институции, държавни и общински структури, както и в нестопански организации, имащи отношение към проблемите на културното наследство. По този начин се разширяват възможностите за реализация на бакалаври от различни специалности, като същевременно се дава възможност за получаване на допълнителна квалификация на специалисти, реално ангажирани със социализацията на културното наследство и развитието на културния туризъм в България.

 

Условия за прием:

 

 • Програмата е насочена предимно към завършилите специалностите Културология, География на туризма, Туризъм, Икономика на социално-културните дейности, История, Археология, Етнология, Славянски и Западни филологии, Реставрация, Изкуствознание, Архитектура, Педагогика на изкуството и др. Допуска се прием в програмата и на випускници от други специалности, които работят в областта на туризма или в държавни, общински и частни организации, имащи отношение към културното наследство.
 • Среден успех от дипломата за завършено висше образование – най-малко добър;
 • Оценката от събеседване за мотивацията, очакванията и общата подготовка в областта на културното наследство.

 

 

 

Балообразуване: Среден успех от т. 2 и т. 3 от условията за прием.